Anotace kurzu

Anotace

O předmětu

Předmět je věnován průniku umění, matematiky a algoritmů. Zabývá se principy a aplikacemi softwarové estetiky a programovatelné obraznosti v designu i volné výtvarné tvorbě.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit se s principy matematiky a informatiky ve výtvarném umění, porozumět teoretickým základům algoritmické výtvarné tvorby, získat přehled o aplikovaném počítačovém umění, jeho historii a současných tendencích, naučit se praktickým dovednostem z oblasti softwarové estetiky a realizovat vlastní výtvarnou tvorbu s pomocí počítače.

Prerekvizitní znalosti

Absolvování předmětu předpokládá tvůrčí mysl, výtvarné cítění, počítačovou gramotnost, elementární znalosti matematiky a principů počítačové grafiky.

Získané vědomosti a dovednosti

Studenti získají teoretické i praktické kompetence v oblasti softwarové estetiky, prohloubí své tvůrčí dovednosti plněním praktických grafických zadání, budou schopni interpretovat a hodnotit algoritmickou výtvarnou tvorbu a dokáží aplikovat znalosti v mezioborové oblasti přírodních a humanitních věd.

Osnova přednášek

 • Cesty k počítačovému umění: Protínání vědy a umění od historie po současnost — symetrie, proporce, perspektiva, moderní umění, nová média, post-média.
 • Softwarová estetika: Výtvarné formy počítačového umění — zobecněná estetika, generované umělecké formy, otázky počítačového umění.
 • Výtvarník u počítače: Od osciloskopu k interaktivním médiím — algoritmická tvorba ve světě i doma.
 • Estetické funkce: Od sinu a kosinu k superrovnici — periodické funkce, harmonické funkce, cyklické funkce, spirografy, superrovnice.
 • Estetické transformace: Repetice, parametrizace a rytmus algoritmů — repetice a projekce, spirolaterály, geometrické substituce, moiré, výtvarná stylizace.
 • Estetické proporce: Zlatý řez v přírodě, umění a designu — iracionální proporce, Fibonacciho matematika, matematizace přírodních forem.
 • Spirály a graftály: Modely forem růstu a větvení v přírodě — spirální křivky, buněčné automaty, přepisovací gramatiky, fylotaxe, L-systémy.
 • Geometrické fraktály: Iterované transformace a křivky vyplňující prostor — fraktální dimenze, iterované systémy afinních transformací, nelineární fraktály, nepravé fraktály a modelování terénu.
 • Algebraické fraktály: Od komplexní roviny k vyšším dimenzím — dynamika v komplexní proměnné, fraktály kvaternionů, hyperkomplexní fraktály, prostorové projekce → ukázková přednáška.
 • Chaotické fraktály: Výtvarný chaos a podivné atraktory — diferenciální rovnice, diskrétní a spojité dynamické systémy.
 • Symetrie a ornament: Periodické dláždění a zámkové mozaiky — grupy symetrií, barevné symetrie, vlysy, rozety, archimédovské a escherovské mozaiky.
 • Neperiodický a speciální ornament: Semiperiodické a neperiodické dláždění — hierarchické, polyominové, spirální, hyperbolické a aperiodické mozaiky.
 • Matematické uzly: Topologie uzlování od Keltů po současnost — topologie, grafy, teorie zaplétání uzlů, uzly na mnohostěnu, trochoidní a prstencové uzly.
 • Exaktní estetika: Numerické hodnocení výtvarných forem — interpretační, referenční, srovnávací a evaluační funkce, kódování konstrukce a evokace, strukturní a informační metriky.

Osnova projektů

Výtvarné dílny jsou vedeny formou individuálně vypracovávaných projektů. Ke každému zadání jsou připraveny volně dostupné tvůrčí aplikace.

Letterismus a ASCII art  •  Digitální improvizace  •  Počítačová roláž  •  Generovaná grafika  •  Kvantování funkcí  •  Algoritmický op-art  •  Evoluční algoritmy  •  Chaotické atraktory  •  Bezkontextová grafika → ukázková dílna  •  Nelineární fraktály  •  Fraktály kvaternionů  •  Fraktální krajina  •  Escherovy zámkové mozaiky  •  Islámský ornament  •  Mozaiky kruhové limity  •  Výtvarné uzlování  •  Digitální koláž  •  Grafický plakát  •  Výtvarná stylizace obrazu  •  Generativní sochařství

Výukové metody a časová náročnost

 • Přednášky — 26 hodin
 • Výtvarné dílny — 26 hodin
 • Závěrečný projekt — cca 30 hodin

Předmět je tvořen přednáškamivýtvarnými dílnami. Přednášky jsou rozšířeny o e-learningovou podporu v systému Schoology; studenti mají k dispozici kompletní studijní materiály ve formě promítaných podkladů k přednáškám, doplňující literatury, odborných článků a videoprezentací. Od studentů se očekává účast na přednáškách a aktivní zapojení se do jejich průběhu.

Výtvarné dílny sledují témata přednášek a jsou zadány formou domácích úloh. Výstupy z výtvarných dílen budou vystaveny ve studentské virtuální galerii.

Metody a kritéria hodnocení

Výsledná známka odpovídá počtu bodů získaných v průběhu semestru. Studenti absolvují kurz po splnění alespoň poloviny výtvarných dílen (50 bodů) a odevzdání závěrečného projektu (50 bodů). Další body mohou studenti získat za aktivitu na přednáškách.

Závěrečný projekt spočívá ve vytvoření aplikace pro výtvarnou tvorbu a představení jejího tvůrčího potenciálu. Aplikace bude spustitelná na vhodné platformě (Win, OSX, iOS, Linux, Android). Předmět lze zakončit i odborným článkem nebo popularizačním esejem na libovolné téma související s obsahem přednášek v rozsahu cca 15 normostran.

Výtvarná dílna     50  bodů
Kvalita provedení 3  body  × 10
Vystavení v galerii 1  bod
Odevzdání v termínu 1  bod
Závěrečný projekt  50  bodů
 
Originalita myšlenky aplikace
(Aktuálnost tématu eseje)
15  bodů
Programátorská náročnost
(Struktura, rozsah, zpracování tématu)
20  bodů
Kvalita uživatelského rozhraní
(Stylistická úroveň textu)
15  bodů

Celkem = 100 bodů

Body:    100–90   89–80   79–70   69–60   59–50      < 49   
Známka:    ABCDEF
 
 

Studentská galerie

Studentská galerie
 
 • 21 let výuky
  68 bakalářských prací
  35 magisterských prací
  10 výstav tvorby studentů

Napsali o kurzu

Časopis ZVUT
Časopis TIMEZIN

Poslední výstava

Foto z vernisáží

Přednášející

Tomáš Staudek
E-mail  Homepage  LinkedIn  Tumblr  Twitter

Absolventské ohlasy

 • ◼  Líbilo se mi, že učitel neustále udržuje (ač přes e-learning) kontakt a na přednáškách vyvolává debatu. Množství a kvalita poskytovaných materiálů jsou mimořádné.
 • ◼  Prednášky mi priniesli množstvo náhľadu do krajov ľudského bádania a kreativity, a to v podarenom prepájaní a vzájomnom prelínaní. Oživilo to vo mne chuť k matematike i k hlbšiemu premýšľaniu o umení.
 • ◼  Nejsilnějším okamžikem byl přesah do předmětu Algebra, kdy se ukázalo, jak je abstraktní matematika schopná generovat fascinující estetické objekty.
Artgoritmy